کتاب روانشناسی توده نوشته گوستاولوبون رایگان

کتاب روانشناسی توده نوشته گوستاولوبون

کتاب روانشناسی توده نوشته گوستاولوبون لوبون، در کتاب روان شناسی توده ها، بیشتر از توده های ناهمگون نام برده و بر آن تاکید  داشته است و به همین دلیل به معرفی بیشتر آنها می پردازد. او توده های [...]

دانلود
کتاب ابشالوم ابشالوم نوشته ویلیام فاکنر رایگان

کتاب ابشالوم ابشالوم نوشته ویلیام فاکنر

کتاب ابشالوم ابشالوم نوشته ویلیام فاکنر ما سه بیگانه بودیم. نمی دانم کلایتی چه در سر داشت و روز و روزگارش چه بود و کدام غذا که موادش را با هم عمل آوردیم و می پختیم و لباسی که نخش را می رشتیم و می [...]

دانلود
کتاب دفترچه بیمه نوشته جلال آل احمد رایگان

کتاب دفترچه بیمه نوشته جلال آل احمد

کتاب دفترچه بیمه نوشته جلال آل احمد ازه زنگ تفریح زده بودند و معلم ها یک یک ازمیان هیایوی بچه هایی که با سروصدا توی حیاط مدرسه ریخته بودند و دوان دوان به طرف منبع آب هجوم آورده بودند فرار می [...]

دانلود
کتاب دختر پرتغالی نوشته بوستاین گاردر رایگان

کتاب دختر پرتغالی نوشته بوستاین گاردر

 کتاب دختر پرتغالی نوشته بوستاین گاردر درست نمی‌دانستم که باید این داستان را باور کنم یا نه. هیچ‌گاه کسی نمی‌تواند یقین داشته باشد که پدر، مادر یا مادربزرگش حقیقت را گفته باشند به خصوص وقتی که [...]

دانلود