کتاب خودکامگی نوشته مانس اشپربر رایگان

کتاب خودکامگی نوشته مانس اشپربر

کتاب خودکامگی نوشته مانس اشپربر رﻏﺒﺖ و ﺗﻌﻠّﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻪ ﺷـﺎﻳﺪ ﻳﻜـﻲ از ﺷـﺎﺧﺺ ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ در ﻧﻈﺮﻳـﻪ یِ آدﻟـﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﻫﺎي ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع اﺷـﺎره دارد. از ﻣﻨﻈـﺮ آدﻟﺮ [...]

دانلود
کتاب ژرفای زن‌بودن نوشته مورین مورداک رایگان

کتاب ژرفای زن‌بودن نوشته مورین مورداک

کتاب ژرفای زن‌بودن نوشته مورین مورداک سفر با جست وجوی زن قهرمان برای هویت آغاز می شود. این دعوت ب هیچ سن مشخصی اختصاص ندارد بلکه موقعی رخ می دهد که خویشتن قدیمی دیگر مناسب آن دوره زندگی نباشد. [...]

دانلود
کتاب نفرین زمین نوشته جلال آل احمد رایگان

کتاب نفرین زمین نوشته جلال آل احمد

کتاب نفرین زمین  نوشته جلال آل احمد در بخشی از کتاب می خوانبم:درست روز اول عقرب بود. که آمدند برای سوار کردن موتور آسیاب. همان روزی که بی بی، همه ی مردهای کاری ده را به ناهار دعوت کرده بود و قرار [...]

دانلود
کتاب تام جونز نوشته هنری فیلدینگ رایگان

کتاب تام جونز نوشته هنری فیلدینگ

کتاب  تام جونز نوشته هنری فیلدینگ در بخشی از کتاب می خوانیم:آن عشق پاک افلاطونی که می گویند با مقولات جسم انسان هیچ کارش نیست و صد در صد، بی غش و ناب بر جان و روان انسان اثر می کند، موهبتی است که [...]

دانلود
کتاب شهامت نوشته آشو رایگان

کتاب شهامت نوشته آشو

کتاب شهامت نوشته آشو دربخشی از کتاب می خوانیم:شهامت یک مبارز کلید رهایی شما در زندگی خواهد بود. آیا می‌توانید تصور کنید آن‌قدر اطمینان‌به‌نفس دارید که خود را همان‌گونه که هستید آزادانه و صادقانه [...]

دانلود
کتاب دوشیزهٔ شامی نوشته جرجی زیدان رایگان

کتاب دوشیزهٔ شامی نوشته جرجی زیدان

کتاب دوشیزهٔ شامی نوشته جرجی زیدان هند را در تخت حوض به جای گذاشتیم که در به دست آوردن حماد امیدوار شده بود ولی بعضی سایه‌های شک و شبهه در میان امید به رسیدن حماد در می‌آمد و چون هوش و دقت نظری [...]

دانلود