پرسشنامه فرم کوتاه ساختار سازماني 13,000 تومان

پرسشنامه فرم کوتاه ساختار سازماني

دانلود پرسشنامه فرم کوتاه ساختار سازماني پرسشنامه فرم کوتاه ساختار سازماني با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت ارزیابی ساختار [...]

دانلود
پرسشنامه فرآیند جهانی شدن 14,000 تومان

پرسشنامه فرآیند جهانی شدن

دانلود پرسشنامه فرآیند جهانی شدن پرسشنامه فرآیند جهانی شدن با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت ارزیابی نظرات منفی یا مثبت فرد در [...]

دانلود
پرسشنامه اضطراب هامیلتون 14,000 تومان

پرسشنامه اضطراب هامیلتون

دانلود پرسشنامه اضطراب هامیلتون پرسشنامه اضطراب هامیلتون با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت درجه بندی اضطراب کودکان و نوجوانان [...]

دانلود
پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن 11,000 تومان

پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن

دانلود پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت سنجش ابعاد مختلف اضطراب [...]

دانلود
پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز 11,000 تومان

پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز

دانلود پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت بررسی عملکرد نیروی انسانی در [...]

دانلود
پرسشنامه احساس تنهایی (UCLA) 11,000 تومان

پرسشنامه احساس تنهایی (UCLA)

دانلود پرسشنامه احساس تنهایی (UCLA) پرسشنامه احساس تنهایی (UCLA) با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت سنجش میزان احساس تنهایی در [...]

دانلود
پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی 11,000 تومان

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی

دانلود پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت سنجش انواع ابعاد اهمال کاری در [...]

دانلود
پرسشنامه دینداري گلاك و استارك 11,000 تومان

پرسشنامه دینداري گلاك و استارك

دانلود پرسشنامه دینداري گلاك و استارك پرسشنامه دینداري گلاك و استارك با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت سنجیدن ابعاد چهارگانه [...]

دانلود
پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (TCQ) 11,000 تومان

پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (TCQ)

دانلود پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (TCQ) پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (TCQ) با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت ارزیابی [...]

دانلود