نمونه سوال بافت شناسی دانشگاه پیام نور رایگان

نمونه سوال بافت شناسی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال بافت شناسی دانشگاه پیام نور اين کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس بافت شناسی پیام نور سال ۸۷تا ۹۷ مي باشد که هر ترم بروزرساني خواهد شد . نمونه سوالات موجود در اين کتابچه همگي [...]

دانلود
نمونه سوال زیست پرتویی دانشگاه پیام نور رایگان

نمونه سوال زیست پرتویی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال زیست پرتویی دانشگاه پیام نور اين کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس زیست پرتویی پیام نور سال ۸۷تا ۹۷ مي باشد که هر ترم بروزرساني خواهد شد . نمونه سوالات موجود در اين کتابچه همگي [...]

دانلود
نمونه سوال ژنتیک دانشگاه پیام نور رایگان

نمونه سوال ژنتیک دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال ژنتیک دانشگاه پیام نور اين کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس ژنتیک پیام نور سال ۸۸تا ۹۷ مي باشد که هر ترم بروزرساني خواهد شد . نمونه سوالات موجود در اين کتابچه همگي داراي پاسخ [...]

دانلود
نمونه سوال جنین شناسی دانشگاه پیام نور رایگان

نمونه سوال جنین شناسی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال جنین شناسی دانشگاه پیام نور اين کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس جنین شناسی پیام نور سال ۹۰تا ۹۷ مي باشد که هر ترم بروزرساني خواهد شد . نمونه سوالات موجود در اين کتابچه همگي [...]

دانلود
نمونه سوال ویروس شناسی دانشگاه پیام نور رایگان

نمونه سوال ویروس شناسی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال ویروس شناسی دانشگاه پیام نور اين کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس  ویروس شناسی پیام نور سال ۹۶-۹۷ مي باشد که هر ترم بروزرساني خواهد شد . نمونه سوالات موجود در اين کتابچه همگي [...]

دانلود
نمونه سوالات درس تکامل با پاسخ کلیدی رایگان

نمونه سوالات درس تکامل با پاسخ کلیدی

دانلود نمونه سوالات درس تکامل با پاسخ کلیدی اين کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس  تکامل پیام نور از سال ۸۸ الی ۹۷  مي باشد که هر ترم بروزرساني خواهد شد . نمونه سوالات موجود در اين کتابچه همگي [...]

دانلود
نمونه سوالات درس سیتوزنتیک گیاهی رایگان

نمونه سوالات درس سیتوزنتیک گیاهی

دانلود  نمونه سوالات درس سیتوزنتیک گیاهی اين کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس سیتوزنتیک گیاهی پیام نور سال ۹۷ مي باشد که هر ترم بروزرساني خواهد شد . نمونه سوالات موجود در اين کتابچه همگي داراي [...]

دانلود