نمونه سوال ریاضی عمومی ۲ دانشگاه پیام نور رایگان

نمونه سوال ریاضی عمومی ۲ دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال ریاضی عمومی ۲دانشگاه پیام نور اين کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس ریاضی عمومی ۲ پیام نور سال ۹۱تا ۹۷ مي باشد که هر ترم بروزرساني خواهد شد . نمونه سوالات موجود در اين کتابچه [...]

دانلود
جزوه معادلات دیفرانسیل دانشگاه پیام نور 11,000 تومان

جزوه معادلات دیفرانسیل دانشگاه پیام نور

دانلود جزوه معادلات دیفرانسیل دانشگاه پیام نور جزوه درس معادلات دیفرانسیل  رشته  مهندسی مکانیک با گرایش حرارت و سیالات که توسط فرشاد سرایی گردآوری و تنظیم شده است ، این جزوه در میان اساتید [...]

دانلود
جزوه معادلات دیفرانسیل رایگان

جزوه معادلات دیفرانسیل

دانلود جزوه معادلات دیفرانسیل ﺟﺰوه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دوره ﮐﻠﯽ و ﻣﺮور ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺻﻠﯽ درس ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .   از آﻧﺠﺎﮐﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از   %۸۰ ﺳﻮاﻻت [...]

دانلود
نمونه سوالات درس ریاضیات پایه پیام نور رایگان

نمونه سوالات درس ریاضیات پایه پیام نور

 دانلود نمونه سوالات درس ریاضیات پایه پیام نور اين کتابچه شامل نمونه سوالات درس ریاضیات پایه دانشگاه پيام نور از سال  ۸۷ تا سال ۹۷ مي باشد که هر ترم بروزرساني خواهد شد . نمونه سوالات موجود در اين [...]

دانلود
نمونه سوالات درس مبانی ریاضیات پیام نور رایگان

نمونه سوالات درس مبانی ریاضیات پیام نور

دانلود نمونه سوالات  درس مبانی ریاضیات پیام نور اين کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس   مبانی ریاضیات   پیام نور نیمسال اول ۹۵-۹۴ مي باشد که هر ترم بروزرساني خواهد شد . نمونه سوالات موجود در اين [...]

دانلود
کتاب معادلات دیفرانسیل دکتر آقاسی رایگان

کتاب معادلات دیفرانسیل دکتر آقاسی

کتاب معادلات دیفرانسیل دکتر آقاسی جزوه فوق بصورت دست نویس و خوش خط در ۸۷ صفحه در آموزشگاه نصیر آموزش داده شده است . فهرست مطالب : فصل اول : مقدمات فصل دوم: معادلات مرتبه اول فصل سوم: معادلات [...]

دانلود
کتاب ریاضی عمومی ۲ دانشگاه صنعتی اصفهان 11,000 تومان

کتاب ریاضی عمومی ۲ دانشگاه صنعتی اصفهان

دانلود کتاب ریاضی عمومی ۲ دانشگاه صنعتی اصفهان هدف اصلی کتاب آشنا کردن دانشجویان رشته های فنی مهندسی با مبانی حساب دیفرانسیل  و انتگرال توابع جند متغیره است و در این راستا سعی کرده ایم مفاهیم [...]

دانلود