نمونه سوالات زبان خارجی پیام نور رایگان

نمونه سوالات زبان خارجی پیام نور

دانلود نمونه سوالات زبان خارجی پیام نور اين کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس  زبان خارجی پیام نور سال ۸۷ تا ۹۸ مي باشد که هر ترم بروزرساني خواهد شد . نمونه سوالات موجود در اين کتابچه همگي داراي [...]

دانلود
نمونه سوالات نگارش پیشرفته دانشگاه پیام نور رایگان

نمونه سوالات نگارش پیشرفته دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوالات نگارش پیشرفته دانشگاه پیام نور اين کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس نگارش پیشرفته پیام نور سال۹۰ تا ۹۷ مي باشد که هر ترم بروزرساني خواهد شد . نمونه سوالات موجود در اين کتابچه [...]

دانلود
نمونه سوال زبان انگلیسی۱ دانشگاه پیام نور رایگان

نمونه سوال زبان انگلیسی۱ دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال زبان انگلیسی۱دانشگاه پیام نور اين کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس زبان انگلیسی۱ پیام نور سال ۹۱تا ۹۶ مي باشد که هر ترم بروزرساني خواهد شد . نمونه سوالات موجود در اين کتابچه [...]

دانلود