کتاب سه گونه اسلام نوشته شهید آیت الله دکتر بهشتی رایگان

کتاب سه گونه اسلام نوشته شهید آیت الله دکتر بهشتی

کتاب سه گونه اسلام نوشته شهید آیت الله دکتر بهشتی ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ روى ﺷﻤﺎﺳﺖ از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺨـﺶ اول ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻔﺘﺎرى از ﺷﻬﻴﺪ آﻳﺖ دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳـﻪ  ﮔﻮﻧـﻪ اﺳـﻼم اﺳﺖ ﻛﻪ در سال ۱۳۵۷ در [...]

دانلود
کتاب هندسه عدالت منصور هاشمی 11,000 تومان

کتاب هندسه عدالت منصور هاشمی

دانلود کتاب هندسه عدالت منصور هاشمی کتاب شریف «هندسه ی عدالت»، روایتی زیبا و دلنشین از گفت وگویی علمی و انقلابی با عالم مصلح حضرت منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی صاحب کتاب شریف «بازگشت به [...]

دانلود
کتاب سبل السلامی رایگان

کتاب سبل السلامی

دانلود کتاب سبل السلامی کتاب مجموعه نامه ها و گفتار علامه منصور هاشمی خراسانی به معنی راه های سلامت می باشد . گنجینه ای ارزشمند از نامه ها و گفتارهای فارسی حضرت دفتر ّعلامه منصور هاشمی خراسانی [...]

دانلود
کتاب معجزه شکرگزاری نوشته راندا برن رایگان

کتاب معجزه شکرگزاری نوشته راندا برن

دانلود کتاب معجزه شکرگزاری نوشته راندا برن این پی دی اف شامل متن کامل معجزه شکرگزاری اثر راندابرن می باشد. در قسمت زیر بخشی از کتاب معجزه شکرکزاری را می خوانیم : نشستن شبنم روی چمن ھا، پرواز [...]

دانلود
کتاب ادیان زنده جهان رابرت اهیوم رایگان

کتاب ادیان زنده جهان رابرت اهیوم

دانلود کتاب ادیان زنده جهان رابرت اهیوم دین هندو، دین جایینی، بودایی، سیک، کنفوسیوسی، تائویی، شینتو، یهودی، زرتشتی، اسلام و مسیحیت به ترتیب سیزده فصل کتاب را شامل می شود . هدف از این کتاب بررسی [...]

دانلود
کتاب گفتگو با خدا جلد ۳ نوشته نیل دونالدوالش 11,000 تومان

کتاب گفتگو با خدا جلد ۳ نوشته نیل دونالدوالش

دانلود کتاب گفتگو با خدا جلد ۳ نوشته نیل دونالدوالش نیل دونالدوالشنویسنده سرشناس آمریکایی که دارای چندین کتاب معروف است از جمله این کتاب ها سه جلد گفتگو با خدا ، دو جلد کتاب  مراقبه گفتگو با خدا [...]

دانلود
کتاب گفتگو با خدا جلد ۲ نوشته نیل دونالدوالش رایگان

کتاب گفتگو با خدا جلد ۲ نوشته نیل دونالدوالش

دانلود کتاب گفتگو با خدا جلد ۲ نوشته نیل دونالدوالش ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ دﻋﻮت ﺷﺪﯾﺪ ﭼﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻧﯿﺎﯾﯿـﺪ، وﻟـﯽ   اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در روز ﻣﻌﯿﻦ، وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ و در ﺟﺎي ﻣﻌﯿﻨـﯽ [...]

دانلود
نمونه سوالات درس فن ترجمه رایگان

نمونه سوالات درس فن ترجمه

دانلود نمونه سوالات  درس فن ترجمه اين کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس فن ترجمه پیام نور از سال ۸۸ الی ۹۷ مي باشد که هر ترم بروزرساني خواهد شد . نمونه سوالات موجود در اين کتابچه همگي داراي پاسخ [...]

دانلود