نمونه سوالات مدیریت عملیات خدمات پیام نور 13,000 تومان

نمونه سوالات مدیریت عملیات خدمات پیام نور

دانلود نمونه سوالات مدیریت عملیات خدمات پیام نور اين کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس مدیریت عملیات خدمات  پیام نور سال ۹۶تا ۹۷ مي باشد که هر ترم بروزرساني خواهد شد . نمونه سوالات موجود در اين [...]

دانلود
نمونه سوالات مدیریت تعاونیها رایگان

نمونه سوالات مدیریت تعاونیها

دانلود  نمونه سوالات مدیریت تعاونیها اين کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس مدیریت تعاونیها  پیام نور سال ۹۷-۹۸ مي باشد که هر ترم بروزرساني خواهد شد . نمونه سوالات موجود در اين کتابچه همگي داراي [...]

دانلود