کتاب روانشناسی اجتماعی دکتر یوسف کریمی رایگان

کتاب روانشناسی اجتماعی دکتر یوسف کریمی

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی دکتر یوسف کریمی هدف از نوشتن این جزوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ: . ﻳﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﺎده و ﺟﺎﻣﻊ از روانﺷﻨﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ ﻳﻚ اﻟﮕﻮي رﻓﺘﺎري را ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ [...]

دانلود
کتاب مغناطیسی درمانی نوشته سناتوانی رایگان

کتاب مغناطیسی درمانی نوشته سناتوانی

دانلود کتاب مغناطیسی درمانی نوشته سناتوانی مغناطیس‏ درمانی نیروی شفابخش معجزه‌آسایی است. نه تنها هر کدام از ما، بلکه تک تک سلول‏ های بدن هر کدام از ما توسط میدان‏ های مغناطیسی احاطه شده ‏است. [...]

دانلود
نمونه سوالات علم النفس پیام نور رایگان

نمونه سوالات علم النفس پیام نور

دانلود نمونه سوالات علم النفس پیام نور   اين کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس علم النفس ( آرایی تربیتی اندیشمندان مسلمان) پیام نور سال ۹۵تا ۹۸ مي باشد که هر ترم بروزرساني خواهد شد . نمونه [...]

دانلود
نمونه سوالات درس آمار توصیفی با پاسخ کلیدی رایگان

نمونه سوالات درس آمار توصیفی با پاسخ کلیدی

دانلود نمونه سوالات  درس آمار توصیفی با پاسخ کلیدی اين کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس آمار توصیفی پیام نور از سال ۹۳ الی ۹۸ مي باشد که هر ترم بروزرساني خواهد شد . نمونه سوالات موجود در اين [...]

دانلود