چارت درسی رشته حسابداری رایگان

چارت درسی رشته حسابداری

دانلود چارت درسی رشته حسابداری   پی دی افی فوق که هم اکنون در اختیار شما کاربران قرار داده شده ، لیست روسی است که دانشجویان کارشاسی رشته حسابداری باید آن ها را بگذرانند، این چارت بر اساس [...]

دانلود
جزوه حسابداری پیشرفته۲ حسین کرباسی یزدی رایگان

جزوه حسابداری پیشرفته۲ حسین کرباسی یزدی

دانلود جزوه حسابداری پیشرفته۲ حسین کرباسی یزدی درس حسابداری پیشرفته ۲در نیمسال هفتم دوره ی کارشناسی وبعداز گذراندن درس حسابداری پیشرفته یک باید خوانده شود  هدف اصلی از گذراندن درس حسابداری [...]

دانلود
نمونه سوال حسابداری و حسابرسی دولتی دانشگاه پیام نور رایگان

نمونه سوال حسابداری و حسابرسی دولتی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال حسابداری و حسابرسی دولتی دانشگاه پیام نور ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ:اﻧﺠﺎم ﻗﺴﻤﺘﯽ از وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب. دوﻟﺖ:اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻌﺪادي ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ اﻧﻮاع ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ:دوﻟﺘﯽ [...]

دانلود
نمونه سوال ریاضی کاربردی۱ دانشگاه پیام نور رایگان

نمونه سوال ریاضی کاربردی۱ دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال ریاضی کاربردی۱ دانشگاه پیام نور اين کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس ریاضی کاربردی۱ پیام نور سال ۹۷-۹۸ مي باشد که هر ترم بروزرساني خواهد شد . نمونه سوالات موجود در اين کتابچه [...]

دانلود
جزوه مباحث جاری در حسابداری خانم اکیریان رایگان

جزوه مباحث جاری در حسابداری خانم اکیریان

دانلود جزوه مباحث جاری در حسابداری خانم اکیریان کارفرما: ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را ﺑﺮاي اﺟﺮا ﯾﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر واﮔﺬار ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در اﯾﻦ روش درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ و [...]

دانلود