کتاب شعرزمان ما نوشته شفیعی کدکنی رایگان

کتاب شعرزمان ما نوشته شفیعی کدکنی

کتاب شعر_زمان_ما نوشته شفیعی کدکنی گزیده ای از اشعار کتاب بی مهری او بود که چون غنچه ی پاییز هرگز به دم عقده گشایی نرسیدیم ای خضر جنون ! رهبر ما شو که در این راه رفتیم و سرانجام مشخصات فایل: [...]

دانلود
کتاب گلستان سعدی به کوشش خطیب رهبر رایگان

کتاب گلستان سعدی به کوشش خطیب رهبر

دانلود کتاب گلستان سعدی به کوشش خطیب رهبر با معنی واژه ها و شرح بیت های و جمله های دشوار و برخی نکته های دستوری و ادبی منت خدای را عز و جل كه طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزید نعمت. هر نفسی [...]

دانلود
کتاب شوربختان نوشته داستایوفسکی رایگان

کتاب شوربختان نوشته داستایوفسکی

کتاب شوربختان نوشته داستایوفسکی بخشی از کتاب می خوانیم : آقای ماکار آلکسیویچ محترم ! می دانید که سر انجام مجبورم بکلی با شما قهر کنم ماکار آلکسویچ مهربان ريال سوگند میخورم که قبول هدایا از شما [...]

دانلود
کتاب زندگینامه تولستوی نوشته هنری ترویات رایگان

کتاب زندگینامه تولستوی نوشته هنری ترویات

دانلود کتاب زندگینامه تولستوی نوشته هنری ترویات تولستوی ۹ سپتامبر ۱۸۲۸ در یاسنایا پالیانافعال سیاسی-اجتماعی و نویسنده روسی بود. تولستوی از نویسندگان نامی تاریخ معاصر روسیه به‌شمار می‌آیدتولستوی [...]

دانلود
کتاب روانشناسی اجتماعی دکتر یوسف کریمی رایگان

کتاب روانشناسی اجتماعی دکتر یوسف کریمی

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی دکتر یوسف کریمی هدف از نوشتن این جزوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ: . ﻳﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﺎده و ﺟﺎﻣﻊ از روانﺷﻨﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ ﻳﻚ اﻟﮕﻮي رﻓﺘﺎري را ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ [...]

دانلود
کتاب دیوان حافظ به زبان انگلیسی و فارسی رایگان

کتاب دیوان حافظ به زبان انگلیسی و فارسی

دانلود کتاب دیوان حافظ به زبان انگلیسی و فارسی الا یا ایهّا الساقی اَدِر کاَساً و ناوِلها        که عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشکلها ببوی نافه‌ٔ کآخر صبا زان طرّه بگشاید        ز تاب جعد [...]

دانلود
کتاب دادا شیرین نوشته ابراهیم یونسی رایگان

کتاب دادا شیرین نوشته ابراهیم یونسی

دانلود کتاب دادا شیرین نوشته ابراهیم یونسی این داستان اثری است کاملا تخیلی و در آن به اشخاص خواه در قید حیات یا جز آن کم ترین اشاره ای نیست . محل ها و اشخاص داستان هم مخلوق ذهن نویسنده اند . مع [...]

دانلود
کتاب بحران آذربایجان در اثنای جنگ اول جهانی نوشته ابراهیم پورحسین رایگان

کتاب بحران آذربایجان در اثنای جنگ اول جهانی نوشته ابراهیم پورحسین

دانلود کتاب بحران آذربایجان در اثنای جنگ اول جهانی نوشته ابراهیم پورحسین تاریخ پرفراز و نشیب آذربایجان در دوران معاصر شاهد جنبش ها و قیام های گوناگون با اهداف متفاوتی بوده است. شروع جنگ اول جهانی [...]

دانلود