فلش کارت اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان

فلش کارت اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان

دسته بندی:

قیمت: 5,000 تومان

تعداد نمایش: 320 نمایش

حجم فایل: 197.24K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 12 اکتبر 2019

به روز رسانی در: 9 آگوست 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود فلش کارت اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان

ژرونتولوژیŠ یاŠ پیری‌ŠشناسیŠ علمیŠ استŠ کهŠ بهŠ مطالعه‌ŠیŠ مسائلŠدورانŠ پیری ŠمیŠپردازد.
چهارŠ نظریهŠŠ جامعه ‌شناسیŠ مرتبطŠ باŠ سالمندی:Š

 

۱ـŠ نظریهŠ عدمŠ تعهد Šاکامینگ Šو Šهنری
Š۲ـŠ نظری هŠفعالیت
Š۳ـŠ نظریه ŠاستمرارŠ از نوگارتنŠ
۴ـŠ نظریه Šتعاملی Šاز Šاسپنس

پنج Šمرحله Šرشد Šایمان ŠازŠ نظر ŠجیمزŠفولر:
۱- شهودی Šفرافکنی
۲- ŠاسطورهŠای،Š کلمه ŠبهŠ کلمه
۳- تصنعی عŠرفی
۴- Šفرد گرایانه Šتعاملی
۵ـ Šایمان Šعطفی

اریکسون Šزندگی Šرا Šبه Šهشت Šمرحله ŠتقسیمŠ کرد.
در Šنظریه Šپک،Š سالخوردگانŠ برای Šانسجام ŠمیŠ‌باید Šاز ŠزندگیŠ شغلی،Š بدن Šو ŠهویتŠ مجزایشان،Š فراتر Šروند.

مشخصات فايل:
عنوان: فلش کارت اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان
کد درس: ۱۲۱۷۲۳۷-۱۲۱۱۱۰۱
تعداد صفحات: ۲
زبان: فارسي

در مورد این اثر نظر دهید