جزوه طراحی سازه های بتنی دکتر مسعود حسین زاده

جزوه طراحی سازه های بتنی دکتر مسعود حسین زاده

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 349 نمایش

حجم فایل: 14.08M

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 30 مارس 2019

به روز رسانی در: 30 مارس 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه طراحی سازه های بتنی دکتر مسعود حسین زاده

 

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺸﺸﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺘﻦ و ﻛﻤﺎﻧﺶ میلگرد ها  :ﺑﺘﻦ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮاد ﺧﺎﻛﻲ و ﺳﻨﮕﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺸﺶ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮﻳﻦﺑﺘﻦ  را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻮﻻد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﺶ دارﻳﻢ ﻓﻮﻻد ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﺘﻦ آﻳﺪ و ﻛﺸﺶ را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺗﺮك ﻫﺎي ﻛﺸﺸﻲ را ﺑﺪوزد و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺗﺮك ﻫﺎ ﺷﻮد .از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻴﻠﮕﺮد ﺗﻨﻬﺎ  ﻧﻴﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ ﭼﻮن اﮔﺮ ﻧﻴﺮوي ﻓﺸﺎري ﺑﻪ آن وارد ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻤﺎﻧﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪن آرﻣﺎﺗﻮر در ﺑﺘﻦ، وﻗﺘﻲ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ وارد ﺷﻮد ﺑﺘﻦ ﻳﻚ ﻣﻬﺎر ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺮاي ﻓﻮﻻد  اﻳﺠﺎد ﻛﺮده ﻣﺎﻧﻊ ﻛﻤﺎﻧﺶ آن ﻣﻲ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﮕﻬﺎ اﻳﻦ در اﻧﺠﺎم   وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻛﻪ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و…

 

 

مشخصات فایل:
عنوان:  جزوه طراحی سازه های بتنی
نویسنده:   مسعود حسین زاده
تعداد صفحات:
زبان:  فارسی

در مورد این اثر نظر دهید