جزوه حقوق بیمه دانشگاه پیام نور 11,000 تومان

جزوه حقوق بیمه دانشگاه پیام نور

دانلود جزوه حقوق بیمه دانشگاه پیام نور بخشی از جزوه ….. ﻣﻘﺪﻣﻪ  : زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﺑﯿﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺣﻮادث و ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﺮار دارد .ﺗﺮس اﻓﺮاد آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶﮔﯿـﺮي، [...]

دانلود