کتاب روانشناسی اجتماعی دکتر یوسف کریمی رایگان

کتاب روانشناسی اجتماعی دکتر یوسف کریمی

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی دکتر یوسف کریمی هدف از نوشتن این جزوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ: . ﻳﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﺎده و ﺟﺎﻣﻊ از روانﺷﻨﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ ﻳﻚ اﻟﮕﻮي رﻓﺘﺎري را ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ [...]

دانلود