کتاب روانشناسی اجتماعی دکتر یوسف کریمی 11,000 تومان

کتاب روانشناسی اجتماعی دکتر یوسف کریمی

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی دکتر یوسف کریمی هدف از نوشتن این جزوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ: . ﻳﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﺎده و ﺟﺎﻣﻊ از روانﺷﻨﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ ﻳﻚ اﻟﮕﻮي رﻓﺘﺎري را ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ [...]

دانلود