جزوه اصول شبیه سازی از دکتر رحمتی رایگان

جزوه اصول شبیه سازی از دکتر رحمتی

دانلود جزوه اصول شبیه سازی از دکتر رحمتی تقلید یک چیز واقعی یا وضعیت اجتماعی یا یک فرایند را شبیه سازی می گویند  و معمولاً شامل نشان دادن شماری  از ویژگی ها یا رفتارهای کلیدی در یک سامانه  فیزیکی [...]

دانلود