چهار راه پول سازی رایگان

چهار راه پول سازی

کتاب چهار راه پول سازی رابرت کیو ساکی به معرفی چهار گروه پول سازی پرداخته شده است رابرت کیوساکی کسب درآمد ها را با توجه به گروه های متناسب با درآمد و ویژگی های روحی روانی به چهار گروه تقسیم [...]

دانلود