جزوه عالی و کامل AHP دکتر امیری رایگان

جزوه عالی و کامل AHP دکتر امیری

دانلود جزوه عالی و کامل AHP دکتر امیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از روش های تصمیم گیری است تکنیک فرایند سلسله مراتبی براساس توانایی ذاتی انسان در برآوردهای ذهنی مسائل خرد بنا شده است این [...]

دانلود