پرسشنامه آزمون ادراک تعامل اجتماعی 13,000 تومان

پرسشنامه آزمون ادراک تعامل اجتماعی

وقتی مردم به موقعیت های اجتماعی متفاوت وارد می شوند، مسلما به موضوع های مختلف فکر می کنند.فهرست زیر افکاری را شمال می شود که چیش از ایجاد رابطه با یک فرد، به هنگام داشتن رابطه با او و پس از آن به [...]

دانلود