کتاب دیوانگان ثروت ساز نوشته دارن هاردی رایگان

کتاب دیوانگان ثروت ساز نوشته دارن هاردی

کتاب دیوانگان ثروت ساز نوشته دارن هاردی یک سازمان که از هر سازمان دیگری بهتر توانسته با واکنش درونی ترس در ما مبارزه کند، ارتش است. اگر یک آدم عادی از سخنرانی بترسد، تصور کنید یک نوجوان نامنظم و [...]

دانلود