کتاب سیرالملوک اثر خواجه نظام الملک رایگان

کتاب سیرالملوک اثر خواجه نظام الملک

کتاب سیرالملوک اثر خواجه نظام الملک سیر الملوک با سیاست نامه اثر خواجه نظام الملک طوسی یکی از آثارمهم نثر فارسی در قرن پنجم هجری است که در باب آیین فرمانروایی و کشور داری نگاشته شده است . روانی و [...]

دانلود