کتاب امشب اشکی میریزد نوشته کوروس بابایی رایگان

کتاب امشب اشکی میریزد نوشته کوروس بابایی

کتاب امشب اشکی میریزد نوشته کوروس بابایی آخرین لحاظات کشیک شب را سپری می نمودم که فردی تلفنی خبر داد داخل خیابان شپند قتلی رخ داده است .آن وقت بی اینکه شرح زیادتری در اینباره دهد تلفن را قطع نمود [...]

دانلود