کتاب دیوان حافظ به زبان انگلیسی و فارسی رایگان

کتاب دیوان حافظ به زبان انگلیسی و فارسی

دانلود کتاب دیوان حافظ به زبان انگلیسی و فارسی الا یا ایهّا الساقی اَدِر کاَساً و ناوِلها        که عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشکلها ببوی نافه‌ٔ کآخر صبا زان طرّه بگشاید        ز تاب جعد [...]

دانلود