جزوه انواع سقفهای مسطح رایگان

جزوه انواع سقفهای مسطح

دانلود جزوه انواع سقفهای مسطح در سقفهايي كه خيز مطرح نباشد،تا دهانه اي معادل  ۳۲برابر ضخامت سقف،از اين سقفها مي توان استفاده نمود. اما اگر خيز مطرح بوده و تيرهاي اسكلت داراي تكيه گاه گيردار [...]

دانلود