کتاب بهشت فروش کجاست اثر حسین رمضانی رایگان

کتاب بهشت فروش کجاست اثر حسین رمضانی

دانلود کتاب بهشت فروش کجاست اثر حسین رمضانی در سال ۱۸۷۰ توماس ادیسون جمله معروفی داشت او گفته بود من به اختراع و درست کردن هیچ چیزی فکر نمی کنم مگر قبل از آن به فروختنش فکر کرده باشم تفاوت توماس [...]

دانلود