کتاب استراتژی رقابتی اثر مایکل پورتر رایگان

کتاب استراتژی رقابتی اثر مایکل پورتر

کتاب استراتژی رقابتی اثر مایکل پورتر در حال حاضر شرايط فعلي اقتصاد جهاني به گونهاي است كه اغلب كشورها به دنبال دستيابي به جايگاهي رقابتي در سطح بين المللي هستند. به طور سنتي رقابت يك عنصر ايستا و [...]

دانلود