ﺟﺰوه آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاري

ﺟﺰوه آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاري

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 581 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 28 اردیبهشت 1398

به روز رسانی در: 27 اردیبهشت 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود ﺟﺰوه آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاري

رﯾﺴﮏ ﻋﺒﺎر ت اﺳﺖ از اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ  ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه  ﺑﺮاي ﯾﮏ ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﯾﮏ  واﻗﻌﻪ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ در  آﯾﻨﺪه رﯾﺴﮏ ﯾﺎ  ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪن  ﭘﯿﺶ  ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎي آﯾﻨﺪه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .  رﯾﺴﮏ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از  ﻫﺮﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺣﺎل ﯾﺎ آﯾﻨﺪه  داراﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﻮان ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﯾﺎ  ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ.  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  رﯾﺴﮏ  ﻓﺮاﯾﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف آن  ﮐﺎﻫﺶ اﻣﮑﺎن آﺛﺎر زﯾﺎن آور ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﻗﺪام  آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ  ﺑﯿﻨﯽ  ﺣﻮادث  ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮاي اﺟﺘﻨﺎب از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .

 

 

 

مشخصات فایل :
عنوان:ﺟﺰوه آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاري
تعداد صفحات :۱۵
زبان: فارسی