گزارشکار آزمایشگاه کنترل خطی

گزارشکار آزمایشگاه کنترل خطی

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 575 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 11 اردیبهشت 1398

به روز رسانی در: 11 اردیبهشت 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود گزارشکار آزمایشگاه کنترل خطی

 

جزوه ی آموزش سیستم های کنترل خطی در متلب

ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻠﯽ

ﺑﺨﺶ اول : آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار MATLAB
ﺑﺨﺶ دوم : ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل
ﺑﺨﺶ ﺳﻮم : ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ يMATLAB

مـبـﺎﺣﺚ ﺟﺎﻧﺒﯽ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮ

 

مشخصات فایل:
عنوان:  گزارشکار آزمایشگاه کنترل خطی
تعدادصفحات:  ۴۱
زبان:فارسی