گزارشکار آزمایشگاه شیمی عمومی ۲

گزارشکار آزمایشگاه شیمی عمومی ۲

دسته بندی:

قیمت: 11,000 تومان

تعداد نمایش: 1156 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 22 اردیبهشت 1398

به روز رسانی در: 4 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود گزارشکار آزمایشگاه شیمی عمومی ۲

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﯾﻮن ﻫﺎي ﮔﺮوه ( I ) ﮔﺮوه ﻧﻘﺮه

اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻘﺮه از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﻓﻠﺰات ﻧﺠﯿﺐ ﻓﻠﺰي ﺑﺴﯿﺎر واﮐﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد، ﻟﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ از ﻣﺮﺗﺒﻪ واﮐﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ اﮐﺴﯿﺪه ﺷﺪن آﻫـﻦ  اﮐﺴﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد، ﻟﮑﻦ ﺑﺎ ﮔﻮﮔﺮد و ﻫﯿﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ واﮐﻨﺶ داﺷﺘﻪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﻤﺎن ﺗﯿﺮﮔﯽ آﺷﻨﺎ را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻧﻘﺮهﻫﺎﯾﺘﺎن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ

ﻧﻘﺮه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﻏﯿﺮ اﮐﺴﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﮐﻠﺮﯾﺪرﯾﮏ و ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ ﯾﺎ ﺑﺎزﻫﺎي ﻗﻮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﯿﺪروﮐﺴـﯿﺪ  ﺳﺪﯾﻢ واﮐﻨﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻟﮑﻦ اﺳﯿﺪﻫﺎي اﮐﺴﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ ﯾﺎ اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ ﻏﻠﯿﻆ آن را در ﺧﻮد ﺣﻞ ﮐـﺮده و ﯾـﻮن ….

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات فایل:
عنوان: گزارشکار آزمایشگاه شیمی عمومی ۲
تعداد صفحات:  ۴۹
زبان:  فارسی