کتاب ۳۷۵ جمله ناب اثر ارد بزرگ

کتاب ۳۷۵ جمله ناب اثر ارد بزرگ

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 564 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 1 بهمن 1397

به روز رسانی در: 30 دی 1397

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

کتاب ۳۷۵ جمله ناب اثر ارد بزرگ

زرگ فيلسوف عزيز و دوست داشتني كشورمان را كه سـربلندي ايـران و تـاريخ مـا نيـز خواهـد بـود ، در واقـع بـه هـزار نـام زيبـا
مي بايست ناميد چرا كه او » ياور بشريت « و »خداوندگار كلام « در معنويـت خورشـيد ماننـد دنيـا انـساني سـت. دنيـائي كـه بـا تمـامي
پيشرفتهاي روزانه انسان را از » خويشِ خود « جدا ساخته است و به دنياي دواّر تيـك تـاك سـاعت بخـشيده اسـت , دنيـا و زمينـي كـه
خالي از معنويت هاي انساني نمي تواند جز توپ گرد آهنين و بي احساس و سـردي باشـد كـه در رنـگ آبـي در ميـان فـضا بـدور خـود و
خورشيد مي چرخد و آدميان درون آن نيز ، در زندگي بدور خود چرخان بوده و بسيارند

مشخصات فایل :
نام : کتاب ۳۷۵ جمله ناب
مولف : ارد بزرگ
تعداد صفحات : ۲۶
زبان : فارسی