کتاب گفتگو با خدا جلد ۳ نوشته نیل دونالدوالش

کتاب گفتگو با خدا جلد ۳ نوشته نیل دونالدوالش

دسته بندی:

قیمت: 11,000 تومان

تعداد نمایش: 969 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 15 آذر 1398

به روز رسانی در: 4 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب گفتگو با خدا جلد ۳ نوشته نیل دونالدوالش

نیل دونالدوالشنویسنده سرشناس آمریکایی که دارای چندین کتاب معروف است از جمله این کتاب ها سه جلد گفتگو با خدا ، دو جلد کتاب  مراقبه گفتگو با خدا ،  دوستی با خدا  و آخرین کتاب  وصل با خدا  می توان نام برد .
جلد دوم و سوم این کتاب ها و سایر کتاب های نیل دونالدوالش در سایت قرار داده شده است .

ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺟﻠﺪ ﺳﻮم از دو ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از ﺷﺮوع اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮد آﮔـﺎﻫﻢ  .دو ﻣـﺎه از ﻋﯿـﺪ ﭘـﺎك ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺪ از ﮐﺘﺎب ﺳـﻮم را ﻧﻮﺷـﺘﻪ ام، ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﻫـﯿﭻ اﺗﻔـﺎﻗﯽ ﻧﯿﻔﺘـﺎده اﺳـﺖ، ﻫـﯿﭻ ﭼﯿﺰي ﺟﺰ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ. و….

مشخصات فایل:
عنوان: کتاب گفتگو با خدا جلد ۳
نویسنده: نیل دونالدوالش
ترجمه: ایراندخت تمدن
تعداد صفحات: ۳۱۶
زبان: فارسی