کتاب گفتگو با خدا جلد ۲ نوشته نیل دونالدوالش

کتاب گفتگو با خدا جلد ۲ نوشته نیل دونالدوالش

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 442 نمایش

حجم فایل: 1.29M

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 6 دسامبر 2019

به روز رسانی در: 6 دسامبر 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب گفتگو با خدا جلد ۲ نوشته نیل دونالدوالش

ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ دﻋﻮت ﺷﺪﯾﺪ ﭼﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻧﯿﺎﯾﯿـﺪ، وﻟـﯽ   اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در روز ﻣﻌﯿﻦ، وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ و در ﺟﺎي ﻣﻌﯿﻨـﯽ ﺑﺎﺷـﯿﺪ و ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ دﻟﯿـﻞ اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎباﮐﻨﻮن در دﺳﺘﻬﺎي ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي آن از ﺷﻤﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ. وﻟﯽ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻫﺸﯿﺎراﻧﻪ اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ، ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼـﺮا و ﭼﮕﻮﻧـﻪ   اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ دﺳﺘﺘﺎن آﻣﺪه، آن ﻫﻢ رﻣﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

مشخصات فایل:
عنوان: کتاب گفتگو با خدا جلد ۲
نویسنده: نیل دونالدوالش
ترجمه:  ایراندخت تمدن
تعداد صفحات: ۲۸۴
زبان: فارسی

در مورد این اثر نظر دهید