کتاب گفتگو با خدا جلد ۱ نوشته نیل دونالدوالش

کتاب گفتگو با خدا جلد ۱ نوشته نیل دونالدوالش

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 623 نمایش

حجم فایل: 1.32M

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 6 دسامبر 2019

به روز رسانی در: 6 دسامبر 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب گفتگو با خدا جلد ۱ نوشته نیل دونالدوالش

این یک کتابی است که زندگی شما را متحول می سازد این کتاب داری سه جلد است که هر سه جلد در سایت قرار داده شده .

در بخشی از کتاب می خوانیم :

ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده اي را ﻣﮋده ﻣﯽ دﻫﻢ .ﺗﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ .ﺑﻠـﻪ   .ﺑﻠـﻪ  . ﻣﯽ داﻧﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﮕﻮﯾﯽ  …ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰي اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد .ﺗﻮ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨـﯽ ﯾـﺎ اﯾﻨﻄـﻮر ﺑـﻪﺗﻮ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪهﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰي ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪة  ﺗـﻮ، ﻫـﺮ ﮐـﺲ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺧـﺪاي ﺧـﻮد  درد دل ﮐﻨﺪ، اﯾﻦ، ﮐﺎﻣﻼً ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ، وﻟﯽ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ او ﺳـﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾـﺪ .ﻣﻨﻈـﻮرم اﯾـﻦ اﺳـ   ﺖ ﮐـﻪ، ﺧـﺪا   ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ، اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﮑﺎﻣﻠﮥ ﻣﻌﻤﻮل روزﻣﺮه!

 

مشخصات فایل:
عنوان: کتاب گفتگو با خدا جلد ۱
نویسنده: نیل دونالدوالش
ترجمه: توراندخت تمدن
تعداد صفحات: ۲۴۴
زبان: فارسی

در مورد این اثر نظر دهید