کتاب گزیده دیوان وصال شیرازی

کتاب گزیده دیوان وصال شیرازی

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 562 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 22 اردیبهشت 1399

به روز رسانی در: 22 اردیبهشت 1399

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب گزیده دیوان وصال شیرازی

ﻣﯿﺮزا اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ از آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻣﯿﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﺷﺎﻋﺮ ﺷﯿﺮواﻧﯽ ازدواج ﻧﻤﻮد، ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺴﺮی ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ را ﺷﻔﯿﻊ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.  ﭘﺲ از  ﻓﻮتﭘﺪر ﺑﺰرگ    ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ را، ﭘﺪر ، ﻣﺎدرﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﻓﻮت ﻧﻤﻮد .داﺋﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ وﺻﺎل را  بر عهده گرفت

وﺻﺎل ﺷﯿﺮازی  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ذوق و ﺷﻮق ﻓﻄﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎن داﺷﺖ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮک ﻋﺎرﻓﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﻬﺬﯾﺐ ﻧﻔﺲ و آﻣﻮﺧﺘﻦ آداب ﺳﯿﺮ ﺳﻠﻮک ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻻت ﺑﺎﻻی ﻣﻌﻨﻮی رﺳﯿﺪ دوری ؛ ﺑﺎ   از رذاﺋﻞ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ و دﺳﺖ   ﺑﻪ ﻋﺎم ، ﻣﮑﺎرم اﺧﻼق زﺑﺎﻧﺰد ﺧﺎص و  ﺑﻮد ﺷﺪه .

وﺻﺎل ﺷﯿﺮازی در ﺳﻦ ﺷﺼﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ آب ﻣﺮوارﯾﺪ ﭼﺸﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ و ﯾﮑﺴﺎل ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻮد . ﭘﺲ از آن ﻃﺒﯿﺒﯽ ﮐﻪ از ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز رﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﭼﺸﻤﺶ را ﻣﯿﻞ زد و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﺪ.

ﭼﻪ دردﺳﺖ دردت ﮐﻪ درﻣﺎن ﻧﺪارد!؟     ﭼﻪ راﻫﺴﺖ ﻋﺸﻘﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺪارد؟

ﭼﻪ ﮐﺸﯿﺪن دردﺳﺮ از ﺑﻬﺮ درﻣﺎن   ﺳﺮی را ﺑﻨﺎزم ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﻧﺪارد

ﭼﻪ در ﭘﯿﺶ دو ﻧﺎن ﭘﯽ ﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدن  ﺧﻮش آن ﮐĤب دارد و ﻧﺎن ﻧﺪارد

 

مشخصات فایل:
عنوان:           گزیده دیوان وصال شیرازی
تعداد صفحات:       ۵۰
زبان: فارسی