کتاب پنج رازی که هر کس قبل از مرگ باید بداند اثر جان ایزو

کتاب پنج رازی که هر کس قبل از مرگ باید بداند اثر جان ایزو

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 735 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 2 بهمن 1397

به روز رسانی در: 2 بهمن 1397

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

کتاب پنج رازی که هر کس قبل از مرگ باید بداند اثر جان ایزو

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﻨﺠﺮه اي از دﻧﯿﺎي دروﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪي آن اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻠه ي ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دو ﺳﻮال در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻪ اي از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ؟ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد او ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬینه از ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﯿﺴﺖ ؟ و…

مشخصات فایل:
عنوان: پنج رازی که هر کس قبل از مرگ باید بداند
نویسنده: جان ایزو
ترجمه: سمانه فلاح
تعداد صفحات: ۵۰
زبان: فارسی