کتاب پروین دختر ساسان صادق هدایت

کتاب پروین دختر ساسان صادق هدایت

دسته بندی:

قیمت: 13,000 تومان

تعداد نمایش: 979 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 29 بهمن 1397

به روز رسانی در: 12 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب پروین دختر ساسان صادق هدایت

 

ﺑﻬﺮام ﺟﺎروب ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ اﻳﻮان را ﻣﻲرﺑﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﺟﻠﻮ اﻳﻮان ﺑﺎ ﺧﻮدش زﻳﺮ ﻟﺐ ﺣﺮف ﻣﻴﺰﻧﺪ.  ﺑﻬﺮام-  اﻳﻦ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺪ؟از ﺳﭙﻴﺪه ﺑﺎﻣﺪاد ﺗﺎ ﺷﺎم ﺟﺎن ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻛﺎر ﻣﻴﻜﻨﻢ ﭼﻪ دﻟﺨﻮﺷﻲ . . . ؟آن ارﺑﺎﺑﻤﺎن ﻧﻤﻴﺪاﻧﻢ ﭼﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ . . .ﻧﻤﻴﮕﺬارد ؟ﭼﺮا ﺑﺮود؟ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺸﺎن ﻣﻴﺮﺳﺪ ﮔﺮﻳﺨﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻴﻔﺘﻴﻢ او ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻴﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺪﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﺎزﻳﺎن ﻧﺎﺑﻜﺎر  . . . ﻫﺮ روز ﻛﺎﻏﺬ ﭘﺎره اﻳﻨﺠﺎ ﻫﻢ اﻓﺘﺎده ( ﺧﻢ ﺷﺪه از روي اﻳﻮان ﻛﺎﻏﺬ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﮔﻨﺠﻠﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻲ اﻧدازد) اﻣﺎن از دﺳﺖ اﻳﻦ ﭼﻬﺮه ﭘﺮدازي . . . آري اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﺑﻜﺸﺪ ﭼﻬﺮه ﺗﺎزي ﻫﺎ را  . . . .! اﮔﺮ ﻧﺎن ئ ﻧﻤﻜﺸﺎن را ﻧﺨﻮرده ﺑﻮدم و ﭼﻨﺪﻳﻦ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻧﺒﻮد ﻛﻪ در ﺧﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﻳﻚ روز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻴﺸﺸﺎن ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪم ﻣﻴﺮﻓﺘﻢ ﭘﻲ ﻛﺎرم. ﻧﻤﻴﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم از اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻳﺨﺘﻪ اﻧﺪ؟اﻣﺮوز ﻓﺮدا ﺑﺎز ﻫﻢ ﺟﻨﮓ در ﻣﻴﮕﻴﺮد ﭼﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎن ﺑﺮﻳﺰﻳﻢ ؟ﮔﻤﺎم ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ . . . .

 

 

 

 

مشخصات فایل:
عنوان:کتاب پروین دختر ساسان
نویسنده:صادق هدایت
تعداد صفحات:۲۹
زبان:فارسی