کتاب هرمیس

کتاب هرمیس

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 409 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 21 اسفند 1397

به روز رسانی در: 28 اسفند 1397

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب هرمیس

ﮐﻮﻟﻪ ي ﺑﺰرگ و ﻣﺸﮑﯽ رﻧﮓ را از روي ﺗﺨﺖِ ﻣﺸﮑﯽ رﻧﮓِ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ رو ﺗﺨﺘﯽِ ﻣﺸﮑﯽ رﻧﮓ ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺪ ﻫﺎﯾﺶ را روي ﺷﺎﻧﻪ ي راﺳﺘﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻢ .دﺳﺖ ﻣﺸﺖ ﺷﺪه ام را ﺑﺎز ﮐﺮدم و ﻧﻤﺎدِ ﺳﺮِ ﺷﯿﺮِ ﻃﻼﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار داﺷﺖ را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﻫﻤﺎن دﺳﺘﻢ ﻟﻤﺲ ﮐﺮدم .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ آن ﺧﯿﺮه ﻣﺎﻧﺪم و ﺑﻌﺪ از ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺳﻨﺠﺎق ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺸﺖ آن، آن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗِ ﺳﯿﻨﻪ ي ﺟﻠﯿﻘﻪ ي ﻣﺸﮑﯽ رﻧﮕﯽ ﮐﻪ روي ﭘﯿﺮاﻫﻦِ ﻣﺸﮑﯽ رﻧﮓِ ﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻠﻮارِ ﮐﺘﺎنِ ﻣﺸﮑﯽ رﻧﮕﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮدم، ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدم…

مشخصات فایل:
عنوان:هرمیس
نویسنده:پگا رستمی فرد
تعداد صفحات:۸۱۳
زبان: فارسی