کتاب نون والقلم اثر جلال آل احمد

کتاب نون والقلم اثر جلال آل احمد

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 509 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 7 بهمن 1397

به روز رسانی در: 7 بهمن 1397

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب نون والقلم اثر جلال آل احمد

ﻳﻜﻲ ﺑﻮد ﻳﻜﻲ ﻧﺒﻮد .ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻧﺒﻮد .ﻳﻚ ﭼﻮﭘﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﮔﻠﻪ ﺑﺰﻏﺎﻟـﻪ داﺷـﺖ و ﻳـﻚ  ﻛﻠﻪ ي ﻛﭽﻞ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻢ ﻳﻚ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻴﻚ ﻣﻲ ﻛﺸﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﻠﻪ اش ﺗﺎ ﻣﮕﺲ ﻫﺎ اذﻳـﺘﺶ ﻧﻜﻨﻨـﺪ ، از ﻗﻀﺎي ﻛﺮدﮔﺎر ﻳﻚ روز آﻗﺎ ﭼﻮﭘﺎن ﻣﺎ داﺷﺖ ﮔﻠﻪ اش را از دور و ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﮔﻞ ﮔﺸﺎدي ﻣﻲ ﮔﺬراﻧـﺪ ﻛـﻪ دﻳﺪ ﺟﻨﺠﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﻮ. ﻣﺮدم ﻫﻤﻪ از ﺷﻬﺮ رﻳﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻴﺮون و اﻳﻦ ﻃﺮف ﺧﻨﺪق ﻋﻠﻢ و ﻛﺘﻞ ﻫـﻮا ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﻳﻚ ﺟﻮر ﻫﻮار ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻳﺎ ﻗﺪوس ﻣﻲ ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ. ﻫﻤﻪ ﺷﺎن ﺳﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﻫـﻮا ﺑﻮد و ﭼﺸﻢ ﻫﺎﺷﺎن رو ﺑﻪ آﺳﻤﺎن . ﻳﻚ ﺟﺎﻳﻲ ﻟﺐ ﺟﻮي ، آﻗﺎ ﭼﻮﭘﺎن ﻣﺎ ﮔﻠﻪ اش را ﻫﻤﺎن ﭘﺲ و ﭘﻨﺎ ﻫﺎ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﮕﺶ ﺳﻔﺎرش ﻛﺮد ﻣﻮاﻇﺐ ﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺧـﻮدش رﻓـﺖ ﺗـﺎ ،  زﻳﺮ ﺳﺎﻳﻪ درﺧﺖ ﺗﻮت ، آب ﺳﺮ و ﮔﻮﺷﻲ آب ﺑﺪﻫﺪ و…

 

مشخصات فایل:
عنوان: نون والقلم
نویسنده: جلال آل احمد
تعداد صفحات: ۱۳۳
زبان: فارسی