کتاب محتوای آموزش الکترونیک سیتم جامع سپیدار سیستم آسیا

کتاب محتوای آموزش الکترونیک سیتم جامع سپیدار سیستم آسیا

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 151 نمایش

حجم فایل: 14.81M

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 1 آوریل 2019

به روز رسانی در: 1 آوریل 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب محتوای آموزش الکترونیک سیتم جامع سپیدار سیستم آسیا

راه اﻧﺪازي، اﺳﺘﻘﺮار و ورود اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻫﺮ ﺑﻨﮕﺎه ﯾﺎ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺛﺒﺖ روﯾﺪاد ﻫﺎي  ﻣﺎﻟﯽ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ  آن ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  ﻧﯿﺎز  ﺑﻪ ﺟﻤﻊ  آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي، اداره و ﮐﻨﺘﺮل  واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ  اﺳـﺘﻔﺎده از    ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ روز اﻓﺰون واﺣﺪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑـﻪ اﻣـﺮي اﺟﺘﻨـﺎب     ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺒﺪل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.   ﺑﯿﺸﺘﺮ واﺣﺪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ داري ﮐﺎدر اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎرﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﺑﻮده اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از داﻧﺶ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ روﯾـﺪاد ﻫـﺎي   ﻣﺎﻟﯽ )واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮد (ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳـﺖ و اﮐﺜـﺮا ﻣﺎﯾـﻞ اﻧـﺪ ﻓـﺎرق از ﺑـﺪﻫﮑﺎر و  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎرﺛﺒﺖﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و دﻓﺘﺮداري اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ و ﺿـﺒﻂ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ   روﯾﺪادﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﻮده و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﮔـﺰارش ﮔﯿـﺮي  ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﺗـﺎ از ﻋﻤﻠﮑـﺮد واﺣـﺪ   اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

 

 

مشخصات فایل:
عنوان:     کتاب محتوای آموزش الکترونیک سیتم جامع سپیدار سیستم آسیا
تعداد صفحات:   ۲۷۰
زبان:  فارسی

 

 

در مورد این اثر نظر دهید