کتاب مبدلهای صفحه ای محمد صادق یوسف زادگان

کتاب مبدلهای صفحه ای محمد صادق یوسف زادگان

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 488 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 مهر 1398

به روز رسانی در: 20 مهر 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب مبدلهای صفحه ای محمد صادق یوسف زادگان

اﻣﺮوزه در ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﮔﺎز، در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﺪﻟﻬﺎي
اﻳﻦ ﻣﺒﺪﻟﻬﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺒﺪﻟﻬﺎي ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .از ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﻣﺒﺪﻟﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑـﻪ ﻛﻤﺘـﺮ    ،ﺻﻔﺤﻪ اي ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ اﺧﺘﻼف دﻣﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﻛﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد، ﻛﻢ ﺷﺪن رﺳﻮب و ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ، اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ، ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري و اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن اﻳﻦ ﻣﺒﺪﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺒﺪﻟﻬﺎي ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﻟﻮﻟﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد .ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻧﺎﺷـﻲ از  ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺒﺪﻟﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛـﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ اوﻟﻴـﻪ ﻧﺼـﺐ و راه اﻧـﺪازي در زﻣـﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻣﺴﺘﻬلک ﮔﺮدد .

در ﻛﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺲ از ﻣﺮوري ﺑﺮ اﺻﻮل اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ اﻳﻦ ﻧـﻮع از ﻣﺒـﺪﻟﻬﺎ و روﻧـﺪ ﺗﻜﺎﻣـﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت،
ﻓﻨاوري ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻴﺸﻮد .و ﻣﺰاﻳـﺎ و ﻣﻌﺎﻳـﺐ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﺳﭙﺲ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﺪﻟﻬﺎي ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ . ﻣﺒﺪﻟﻬﺎي ﻗﺎب و ﺻﻔﺤﻪاي ﻣﻌﺮﻓﻲ، ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﻮع از مبدل ها در ﻓﺼﻮل ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮردﮔﻲ، رﺳﻮب ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ و ﺳﺎﻳﻴﺪﮔﻲ در آﻧﻬﺎ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار ﻣﻴﮕﻴـﺮد .در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺒﺪﻟﻬﺎي ﺣﺮارﺗﻲ و ﻧﻤﻮدارﻫـﺎي ﻃﺮاﺣـﻲ ﺑـﺮاي     ۱۲ ﻓﺼﻞ ﻛﺘﺎب ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي درك دﻗﻴﻘﺘﺮ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺒﺪل، اﺻﻮل ﻣﺒﺪل ﻗﺎب و ﺻﻔﺤﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .

 

مشخصات فايل:
عنوان :  کتاب مبدلهای صفحه ای
نویسنده :   محمد صادق یوسف زادگان
تعداد صفحات :  ۱۰۴
زبان : فارسي