کتاب عطر سنبل عطر کاج نوشته فیروزه جزایری دوما

کتاب عطر سنبل عطر کاج نوشته فیروزه جزایری دوما

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 699 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 15 آذر 1398

به روز رسانی در: 15 آذر 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب عطر سنبل عطر کاج نوشته فیروزه جزایری دوما

ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪر، ﻣﺎدر و ﺑﺮادر ﭼﻬﺎرده ﺳﺎﻟﻪ ام ﻓﺮﺷﯿﺪ از آﺑﺎدان ﺑﻪ ﺷﻬﺮ وﯾﺘﯽ ﯾﺮ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ آﻣﺪﯾﻢ .ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮم ﻓﺮﯾﺪ را ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن ﺑﻪ ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽ رﻓﺖ .او ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻠﯽ از ﺟﻮاﻧﻬﺎي اﯾﺮاﻧﯽ آرزو داﺷﺖ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر درس ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﺷﮏ ﻫﺎي ﻣﺎدر ﻣﺎ را ﺗﺮك ﮐﺮده و ﭘﯿﺶ ﻋﻤﻮﯾﻢ و ﻫﻤﺴﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﻫﻢ از رﻓﺘﻦ اون ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدم، وﻟﯽ ﺑﻪ زودي ﻏﺼﻪ از ﯾﺎدم رﻓﺖ . اوﻟﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ ي ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ ﮐﻪ رﺳﯿﺪ، دﯾﺪم داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺎرﺑﯽ ﮐﺎﻣﻞ- ﺑﺎ ﮐﯿﻒ ﺣﻤﻞ، ﭼﻬﺎر دﺳﺖ ﻟﺒﺎس، ﯾﮏ ﺑﺎراﻧﯽ و ﯾﮏ ﭼﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ- ﺑﻪ دوري از ﺑﺮادر ﻣﯽ ارزد.

 

 

مشخصات فایل:
عنوان:         عطر سنبل عطر کاج
نویسنده:     فیروزه جزایری دوما
ترجمه:    محمد سلیمانی نیا
تعداد صفحات:      ۱۴۲
زبان: فارسی