کتاب سه گونه اسلام نوشته شهید آیت الله دکتر بهشتی

کتاب سه گونه اسلام نوشته شهید آیت الله دکتر بهشتی

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 483 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 22 اردیبهشت 1399

به روز رسانی در: 22 اردیبهشت 1399

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

کتاب سه گونه اسلام نوشته شهید آیت الله دکتر بهشتی

ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ روى ﺷﻤﺎﺳﺖ از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺨـﺶ اول ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻔﺘﺎرى از ﺷﻬﻴﺪ آﻳﺖ دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳـﻪ  ﮔﻮﻧـﻪ اﺳـﻼم اﺳﺖ ﻛﻪ در سال ۱۳۵۷ در اﺗـﺮﻳﺶ و در  ﺟﻤـﻊ  داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  ﻋﻀـﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در  اروﭘـﺎ  اﻳـﺮاد  ﺷـﺪه  اﺳـﺖ . اﻳـﻦ دﻳﺪار در ﺧﻼل ﺳﻔﺮى ﭼﻨﺪﻣﺎﻫﻪ در ﺑﻬﺎر و  ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن آن  ﺳـﺎل  ﺑـﻪ  اروﭘـﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎ و در ﭘﻰ ﺿﺮورت ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺸﻰ ﺑﻪ  ﺣﺮﻛـﺖ  ﻫـﺎى  ﺳﻴﺎﺳـﻰ  ﻣﺒـﺎرزان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ورود ﻧﻬﻀﺖ اﺳﻼﻣﻰ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى ﺟﺪﻳﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .دﻛﺘﺮ  ﺑﻬﺸـﺘﻰ در  اﻳـﻦ  ﮔﻔﺘـﺎر  ﺑـﻪ  ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ﻧﻬﻀﺖ اﺳﻼم، ﻣﻮﺿﻊ  آﻳـﺎت  ﻗـﺮآن  ﻧﺴـﺒﺖ  ﺑـﻪ  ﮔـﺮوه  ﻫـﺎى ﮔﺮوﻧﺪه ﺑﻪ آن، و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎى اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﺑﺮاى ﻛﺎرﺑﺴﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ آن روز ﻧﻬﻀﺖ اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان ﻣﻰ ﭘﺮدازد و….

 

مشخصات فایل:
عنوان:          سه گونه اسلام نوشته
نویسنده:     شهید آیت الله دکتر بهشتی
تعداد صفحات:      ۹۵
زبان: فارسی