کتاب سفر شب از بهمن شعله ور

کتاب سفر شب از بهمن شعله ور

دسته بندی:

قیمت: 11,000 تومان

تعداد نمایش: 1227 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 30 دی 1398

به روز رسانی در: 5 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب سفر شب از بهمن شعله ور

ﭘﺪرش آن ﺧﺎﻧﻪ را ﻓﺮوﺧﺖ اﻧﮕﺎر این تکه ﻃﻼئی از زﻧﺪﮔﻲ اورا ﻫﻢ ﻓﺮوﺧﺖ   .ﮔﺎﻫﻲ از ﻳﻨﻜﻪ ﭘﺪرش ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻤﻮﻗﻊﻓﺮوﺧﺘه ﺑﻮد پیش از آﻧﻜﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻃﻼئی آن ﺧﺎﻃﺮات را ﻫﻢ از بین ﺑﺒﺮد،اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﻛﺮد. آن ﺣﻮض سنگی ﺣﺎﻻ دﻳﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﺎدﮔﺎري  ﺑﻮد ﻛﻪ از آﺳﻤﺎن ﺷﻔﺎف و آﻓﺘﺎﺑﻲ ﻛﻮدﻛﻴﺶ باقی ﻣﺎﻧﺪه بود  .آﺧﺮین ﺑﺎري  ﻛﻪ ﺑﺎﭘﺪر ﺑﻪدﻳﺪ ﺧﺎﻧﺔ  ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺣﻮض ﺳﻨﮕﻲ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و جاﻳﺶ ﺑﺎﻏﭽﻪ درﺳﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و دورﺗﺎدور ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻗﻠﻤﻪ ي ﺗﺒﺮﻳﺰي ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ وﻳﻚ ﺣﻮض سـﻴﻤﺎﻧﻲ  ﻛﻮﭼﻚﻳﻚ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ حـﻴﺎط ﺳﺎﺧﺘﻪ بودند  .

 

 

 

 

مشخصات فایل:
عنوان:           سفر شب
نویسنده:      بهمن شعله ور
تعداد صفحات:       ۲۱۰
زبان: فارسی