کتاب ریاضی مهندسی پارسه

کتاب ریاضی مهندسی پارسه

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 535 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 27 خرداد 1398

به روز رسانی در: 24 خرداد 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب ریاضی مهندسی پارسه

در بحث معادلات با مشتقات جزئی )به طور متوسط  %۲۵از کل سوالات(
الف ـ بازنویسی یک معادله دیفرانسیلی با تغییر در متغیر یا تغییر در تابع
ب- مساله حذف تابع اختیاري و معکوس آن یعنی روش لاگرانژ در حل معادلات مرتبه اول شبه خطی
ج ـ تعیین نوع معادلات مرتبه دوم شبه خطی با تأکید بر علامت  Dو تغییر متغیرهاي لازم براي فرم استاندارد
د ـ معادلات مرتبه دو با ضرایب ثابت با تأکید بر تجزیه به عوامل aD + + bD’ c
هـ ـ همگن کردن معادله و شرایط مرزي آن
و ـ یافتن جواب حالت ماندگار
ز ـ رد گزینه کردن با تأکید بر ارضاء شرایط مرزي ـ صدق کردن در معادله ـ کراندار ماندن جواب
ح ـ ایده کلی روش جداسازي متغیرها
ط ـ اعمال شرایط مرزي در جوابهاي کلی موجود براي یافتن ضرایب )با استفاده از بحث سريها و انتگرالهاي فوریه(
ي- حل دالامبر معادله موج
ك- استفاده از تبدیل لاپلاس و تبدیل فوریه در حل معادلات با مشتقات جزئی

مشخصات فايل:
عنوان:  کتاب ریاضی مهندسی پارسه
تعداد صفحات:۸۱
زبان: فارسی