کتاب روانشناسی اجتماعی دکتر یوسف کریمی

کتاب روانشناسی اجتماعی دکتر یوسف کریمی

دسته بندی:

قیمت: 11,000 تومان

تعداد نمایش: 2761 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 2 خرداد 1399

به روز رسانی در: 4 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی دکتر یوسف کریمی

هدف از نوشتن این جزوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ: .

ﻳﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﺎده و ﺟﺎﻣﻊ از روانﺷﻨﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ

ﻳﻚ اﻟﮕﻮي رﻓﺘﺎري را ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﺎ ﻧﻘﺶ زده اﺳﺖ ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﻨﺪ.

شباهتها و تفاوت های روان شناسی اجتماعی با علومی نظیر روان شناسی عمومی ،جامعه شناسی و قوم شناسی را توضیح دهند.

ویژها و هدف های روش علی را توضیح دهند

مشخصات ، مزایا و مفایت روشهای مختلف تخقیق در روانشاسی اجتماعی نظیر تحقیق آرشیوی ،تحقیق زمینه یابی ،تحقیق میدانی و تحقیق آزمایشگاهی را بیان کنند .

محاسن ،عو موارد کاربرد روشهایی تحقیق ذکرشده در این فصل را با یکدیگر مقایسه کنند.

 

 

مشخصات فایل:
عنوان:   روانشناسی اجتماعی
نویسنده:  یوسف کریمی
تعداد صفحات:  ۲۵۴
زبان: فارسی