کتاب رئولوژی

کتاب رئولوژی

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 542 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 12 اردیبهشت 1398

به روز رسانی در: 11 اردیبهشت 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب رئولوژی

ـ روش مستقیم براي تشخیص و تعیین مورفولوژي استفاده از میکروسـکوپ الکترونـی اسـت و در صـورت بزرگتـر بـودن
اندازهي ذرات از میکروسکوپ نوري استفاده میکنیم.
ـ رئولوژي به ما کمک میکند که مورفولوژي ریز ساختار را پیشبینی کنیم و یا در صـورت عکـسبـرداري از نمونـه، از
رئولوژي به عنوان یک شاهد پشتیبان استفاده کنیم. به طور کلی کلید دست رئولوژي است. سیالات به دو دسـته تقسـیم
میشوند:
۱ـ نیوتنی: اصطلاحاً سیالات ساده، مثل: آب، محلولها با جرم مولکولی پایین اگر رفتـار یـک سـیال از حالـت نیـوتنی
رفتار نیوتنی کمی منحرف شود، سیال غیرنیوتنی…..

مشخصات فایل:
عنوان: کتاب رئولوژی
تعداد صفحات: ۱۵۳
زبان: فارسی