کتاب حقوق بین الملل خصوصی ۱ دکتر حسین آل کجباف

کتاب حقوق بین الملل خصوصی ۱ دکتر حسین آل کجباف

دسته بندی:

قیمت: 11,000 تومان

تعداد نمایش: 3273 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 19 مهر 1398

به روز رسانی در: 4 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب حقوق بین الملل خصوصی ۱ دکتر حسین آل کجباف

وضعیت بـﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ، اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه

 

ازآﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ دوﻟﺖ  ﻫﺎ و اﻓﺮاد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رواﺑﻂ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ دوﻟﺖ ، اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﺎ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﻮد،  ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.   اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ   اﻟﻤﻠـﻞ  ﺧﺼﻮﺻـﻲ در  ﻧﻈـﺎم  ﺣﻘـﻮﻗﻲ  اﻳـﺮان،  ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ دارﻧﺪ و در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ، اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻲ از  ﻣﻘـﺮرات آن  ﺑـﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺿﺮورت اﺻﻼح و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ روز ﻣﺸﺎﻫﺪه می گردد.

در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ، راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﻲ،  ﻣﻘـﺮرات و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪون ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ  اﻳـﺮان  وﺟـﻮد  ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﺷﺎﻳﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻨﻮﻧﻲ اﻳﺮان ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻘﻮق  ﺑـﻴﻦ  اﻟﻤﻠـﻞ  ﺧﺼﻮﺻـﻲ،  ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮي ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  آﻧﻜﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ از ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن درس  ﺣﻘـﻮق  ﺑـﻴﻦ  اﻟﻤﻠـﻞ  ﺧﺼﻮﺻـﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ، آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ  ﻣﻄﺮوﺣـﻪ در زﻣﻴﻨﻪ رواﺑﻂ اﻓﺮاد در زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ،  ﻟـﺬا  ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت  اﻳـﻦ  ﻛﺘـﺎب  ﺑﺮاﺳـﺎس ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي وزارت ﻋﻠﻮم و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ  ﺑـﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ﻛﻠﻴﺎت  ﺣﻘـﻮق  ﺑـﻴﻦ  اﻟﻤﻠـﻞ    ،ﺧﺼﻮﺻـﻲ  ،ﺗﺎﺑﻌﻴـﺖ اﻗﺎﻣﺘﮕـﺎه و  وﺿـﻌﻴﺖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن. اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﻓﺎﻳﺪه ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻣﺤﺘﺮم و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ، ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان، در ﺧﺎﺗﻤﻪ از ﻣﺤﻀﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺰرﮔﻮار ﻋﺰﻳﺰ، ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻧﻌﻜﺎس اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎي ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﻪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اﺻﻼح و ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﭼﺎپ  ﻫﺎي ﺑﻌﺪي را دارم.

 

 

مشخصات فایل :
عنوان :کتاب حقوق بین الملل خصوصی ۱
نویسنده :دکتر حسین آل کجباف
تعداد صفحات : ۲۴۵
زبان : فارسی