کتاب تقطیر چند جزیی ۱ سامان موسویان و داود عشوری

کتاب تقطیر چند جزیی ۱ سامان موسویان و داود عشوری

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 512 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 مهر 1398

به روز رسانی در: 20 مهر 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب تقطیر چند جزیی ۱ سامان موسویان و داود عشوری

 

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮاي ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﻘﻄﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﺰﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺎرﺳﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآﻣﺪه اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ، ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و دﮐﺘﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.    اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ اول ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻮده، ﺗﻌﺎدل ﮐﻪ از اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺗﻘﻄﯿﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي دوﻓﺎزي و ﺳﻪﻓﺎزي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  زﯾﺮا ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮج ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ از ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي دوﻓﺎزي و ﺳﻪﻓﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوزه از اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﮐﻨﺎر ﺑﺮجﻫﺎي ﺗﻘﻄﯿﺮ و در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﻓﺮارﯾﺖ ﻣﻮاد ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدي ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.  در ﻓﺼﻞﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺨﻠﻮطﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺟﺰﺋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮج ﺗﻘﻄﯿﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت، روشﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻘﻄﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي ﻣﯿﺎنﺑﺮ، ﺑﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺮج، ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﺎدﻟﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮج را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺪﺳﺖ آورد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ  ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻗﯿﻤﺖ اوﻟﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ از روشﻫﺎي دﻗﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.  ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺸﺖ ﻓﺼﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و روشﻫﺎي ﻣﯿﺎنﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .روشﻫﺎي ﻣﯿﺎنﺑﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن زﯾﺎدي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ روش در ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺼﻞﻫﺎ ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮاي ﺗﺪرﯾﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺑﺮجﻫﺎي ﺗﻘﻄﯿﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 

مشخصات فايل:
عنوان :  کتاب تقطیر چند جزیی ۱
نویسنده :   سامان موسویان و داود عشوری
تعداد صفحات :  ۵۷۷
زبان : فارسي