کتاب با تشنگی پیر می شویم اثر شهرزاد

کتاب با تشنگی پیر می شویم اثر شهرزاد

دسته بندی:

قیمت: 11,000 تومان

تعداد نمایش: 1400 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 25 دی 1397

به روز رسانی در: 5 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

کتاب با تشنگی پیر می شویم اثر شهرزاد

 

کبرا سعیدی با نام هنری شهرزاد متولد ۱۸ آذر ۱۳۲۹ شاعر،بازیگر،نویسنده و یکی از اولین فیلمسازان زن در سینمای ایران است.

 

مجموعه شعر کبری امین سعیدی م.شهرزاد

خواســتم او را دیــده باشــم. شــعرهایم را بهانــه کــردم و پیــش او رفتــم .بهانــه اینکــه او در بــارۀ شــعرهایم نظــر بدهــد . تنهــا پیراهــن خوبــی کــه داشــتم ســیاه بــود و موقــع اطــو کــردن سر آســتینم ســوخته بــود. تمــام راه در فکــر ایــن بــودم کــه چطــور سر آســتینم را مخفــی  گفتــم آقــای … گفــت : مــن چنــد ســال ٬کنــم. در خانــه را پیــدا نمــی کــردم راننــده اش بــودم. رســیدیم. بــا مســتخدم خانــه احوالپرســی کــرد و جلوتــر از مــن وارد خانــه شــد. کارگر با او صمیمی تر بود ………

 

 

مشخصات فایل:
عنوان: با تشنگی پیر می شویم
نویسنده: شهرزاد
تعداد صفحات: ۸۰
زبان: فارسی