کتاب بار دیگر با تو میان عطر و سکوت اثر پرویز قاضی سعید

کتاب بار دیگر با تو میان عطر و سکوت اثر پرویز قاضی سعید

دسته بندی:

قیمت: 11,000 تومان

تعداد نمایش: 801 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 29 دی 1397

به روز رسانی در: 3 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

کتاب بار دیگر با تو میان عطر و سکوت اثر پرویز قاضی سعید

از ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه اﺗﺎﻗﻢ ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﻪ دوم اﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ،ﺑﻪ ﺑﺎغ ﺑﺰگ و وﺳﯿﻊ روﺑﻪ رو ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ .ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺗﻨﻬﺎ وﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد  !ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕ ﯽ ﻗﺪﯾﻤ ﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ رو ﺑﻪ وﯾﺮاﻧ ﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ان ﺷﯿﺮواﻧ ﯽ ﺳﺮخ ﺑﺪ رﻧﮓ و اﺟﺮ ﻫﺎ ي ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻪ و رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه ،ﻣﻘﺒﺮه ﻫﺎ ي از ﯾﺎد رﻓﺘﻪ را در ﺧﺎك زﻧﺪه ﻣﯿﮑﺮد .ﺗﻤﺎم ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﺮده ﻫﺎ ي ﺳﯿﻠﻬﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه و اﺳﺮار درون اﯾﻦ ﺑﺎغ وﻫﻢ اﻧﮕﯿﺰ و ﻏﺮﯾﺐ را از ﭼﺸﻢ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اي ﭼﻮن ﻣﻦ ﻣ ﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.

مشخصات فایل:
عنوان: بار دیگر با تو میان عطر و سکوت
نویسنده: پرویز قاضی سعید
تعداد صفحات: ۱۵۴
زبان: فارسی